Exkurzia Predná Hora

Exkurzia Predná Hora

Vo štvrtok 3. 11. 2022 žiaci kvinty – oktávy v rámci prevencie sociálno-patologických javov navštívili Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore. Ústav sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drog. 

Žiaci si vypočuli tri odborné prednášky na témy Nelátkové závislosti. Novodobé nelátkové závislosti, Psychické a telesné dôsledky závislostí a Nové syntetické psychoaktívne látky. Herba a riziká jej užívania. Prvá prednáška o nelátkových závislostiach bola zaujímavá aj preto, že sa na nej aktívne podieľal aj študent oktávy Radim Babiak, ktorý sa prihlásil do diskusie a s prednášajúcim rozoberali tzv. „tiperstvo“ – závislosť na tipovaní. Samozrejme Radim netrpí žiadnou závislosťou, ale keďže ako športovec – futbalista občas tipuje futbalové zápasy zahraničných líg téma ho zaujala. Prednášajúci zaujímavo vysvetlil ako „nenápadne“ môže vznikať závislosť na určitých „nevinných“ činnostiach ako sú tipovanie, hráčstvo, mobilovanie, nakupovanie atď. Prednáška študentov zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie. Druhá prednáška bola zaujímavá, ale pridlhá. A tretia prednáška o nových psychoaktívnych látkach bola príliš odborná, prednášajúca „len“ čítala prezentáciu o danej téme, čím úplne stratila záujem študentov. Odporúčame prispôsobiť prednášky veku študentov, uvádzať konkrétne príklady zo života a zapájať študentov do diskusie. Škoda, zlý dojem z inak pekného slnečného dňa. Chválime študentov za disciplinovanosť a účasť na exkurzii napriek voľnému dňu (riaditeľské voľno).