Súkromné gymnázium

Covid – 19

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Informácie k dištančnému vzdelávaniu od 26.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

touto cestou Vám oznamujeme, že žiaci prechádzajú od 26.10.2020 (pondelok) na dištančnú formu výučby podľa vopred pripraveného rozvrhu hodín, ktorý rešpektuje nariadenie Ministerstva školstva o redukcii hodín a učiva. Žiaci dostali dnes rozvrh od triednych učiteľov, ale môžete si ho nájsť aj na web stránke školy www.sslc.sk, Súkromné gymnázium – v pravom stĺpci v časti Pre študentov – Rozvrh.

Študenti sú povinní sledovať výučbový program Alf, kontrolovať emailové schránky a rešpektovať pokyny vyučujúcich ohľadom zadaných úloh a zúčastňovať sa naplánovaných Zoom hodín. Plnenie resp. neplnenie povinností vyplývajúcich z dištančného vzdelávania môže vyučujúci hodnotiť celou škálou známok od 1 po 5, prípadne udelením známok 1 a 5 v aktivite. Ospravedlnenie neúčasti žiaka na dištančnom vzdelávaní z objektívnych dôvodov oznámi vopred rodič žiaka triednemu učiteľovi.

Strava sa žiakom počas dištančného vzdelávania neposkytuje, na obdobie do 27.11.2020 sú žiaci hromadne odhlásení.

Informácie k dištančnému vzdelávaniu 12.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

po oficiálnych informáciách, ktoré vyplývajú z Rozhodnutia Ministerstva školstva č. 2020/17294: 1- A 1810 z 11. októbra 2020 Vám oznamujeme, že žiaci, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole (príma až kvarta) budú mať vyučovanie prezenčnou formou, t. j. osobnou účasťou v škole podľa platného rozvrhu triedy, pričom je potrebné pravidelne sledovať aj suplovanie. Žiaci – stravníci, sa budú stravovať v obvyklom režime, od 13.10.2020 sú prihlásení na stravu. V  prípade,  že si chcú zmeniť objednávku alebo odhlásiť sa, vykonávajú zmenu sami cez objednávkový systém.

Kvinta až oktáva vrátane ročníkov štvorročného štúdia prechádzajú od 13.10.2020 (utorok) na dištančnú formu výučby. Študenti sú povinní sledovať výučbový program Alf, kontrolovať emailové schránky a rešpektovať pokyny vyučujúcich ohľadom zadaných úloh a zúčastňovať sa naplánovaných Zoom hodín. Plnenie resp. neplnenie povinností vyplývajúcich z dištančného vzdelávania môže vyučujúci hodnotiť celou škálou známok od 1 po 5, prípadne udelením známok 1 a 5 v aktivite. Ospravedlnenie neúčasti žiaka na dištančnom vzdelávaní z objektívnych dôvodov oznámi vopred rodič žiaka triednemu učiteľovi.

Zároveň Vás prosíme, aby ste pravidelne kontrolovali prospech Vášho dieťaťa na internetovej žiackej knižke a sledovali aktuálne oznamy na stránke školy www.sslc.sk. S pozdravom a s prianím dobrého zdravia

Ing. Katarína Molnárová
riaditeľka Súkromného gymnázia Lučenec

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.