Súkromné gymnázium

Odkazy na vysoké školy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave: http://www.vsemba.sk.

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – www.umb.sk

Univerzita Komenského Bratislava – www.uniba.sk

Trnavská univerzita v Trnave – www.truni.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – www.ukf.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – www.tnuni.sk

Technická univerzita v Košiciach – www.tuke.sk