Súkromné gymnázium

Kde bolo, tam bolo – raz bolo, ako ešte nebolo)) – Literárny mesiac na SG dištančne

Literárny mesiac počas marca organizujeme raz za 3 roky. Minulý rok bol práve tretí v poradí, aktivity naplánované a rozbehnuté, rozpis urobený, nástenka s programom stála v chodbe a vítala všetkých čítaniachtivých … a 12.3. 2020 nám do plánov vstúpila pandémia a ochromila všetko. Aj náš Literárny mesiac. V marci 2021 sme v podobnej situácii, pandémia so …

Dejepisná olympiáda – okresné kolo – kategória F (príma)

Dištančnou formou sa v tomto roku uskutočnila aj Dejepisná olympiáda. Našu školu reprezentovali žiaci prímy Martin Mlynarčík a Jakub Janšto. Pred okresným kolom veľmi svedomite naštudovali témy pravek, starovek, pre ich kategóriu bola zvolaná monotematická oblasť Život v stredoveku a k tomu regionálne dejiny. Poctivo sa zúčastňovali zoom konzultácií. Nakoniec však test pozostával len z prvých …

Postup našich študentiek na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 26. 3. 2021 študenti  Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhájili svoje práce, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila online. Na projektoch pracovali počas celého roka spolu so svojimi učiteľmi(p. Vargová a p. Kovácsová) a vybojovali si vo svojich odboroch krásne umiestnenia s postupom na celoštátne kolo …

Celoslovenské kolo online Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazka krajského kola Chiara Riana Lepiešová, žiačka kvarty, mala možnosť 22. marca porovnať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti s tými najlepšími nemčinármi z celého Slovenska. V písomnej časti olympiády nezaváhala a potvrdila svoje kvality, keď získala plný počet bodov a dosiahla tak 100% úspešnosť. Avšak konkurencia v kategórii 1B bola naozaj veľmi veľká. Po ústnej časti …

Úspechy v okresnom kole chemickej olympiády 2021

V piatok 12.3. sa konalo okresné kolo CHO dištančnou formou. Po svedomitej domácej príprave sa na ňom zúčastnili naši dvaja študenti triedy kvarta a v konkurencii 22 študentov si vybojovali perfektné umiestnenie. Matej Bartoš prvé a Alexandra Kolbániyová tretie miesto. Srdečne im blahoželáme ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce …

CHIARA LEPIEŠOVÁ – víťazka krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Ani dištančné vzdelávanie, ani dlhodobo pretrvávajúca pandemická situácia nezabránili žiakom a ich učiteľom v príprave na rôzne predmetové olympiády. O tom, že sa našim žiakom venujeme naplno aj za týchto okolností svedčia ich dosiahnuté umiestnenia a skvelé výsledky. Už v okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU (20.1.2021) prezentovali svoje jazykové schopnosti a zručnosti Chiara Riana Lepiešová z kvarty …

Doležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

Milí rodičia a žiaci,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v zmysle platnej legislatívy Slovenskej …