Súkromné gymnázium

Predmety

Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Telesná a športová výchova TŠV
Umenie a kultúra UMK
Výtvarná výchova VYV

Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ

Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z biológie CVB
Pohybové cvičenia
PHC

Seminár z biológie SEB
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS