Súkromné gymnázium

Školský vzdelávací program

Školský poriadok
Kritériá hodnotenia a klasifikácie


IŠkVP – SGYM LC úvod
Učebný plán 8.ročné gymnázium
Učebný plán 4.ročné gymnázium


ISCED 2 osemročné gymnázium iŠKVP
ISCED 3A osemročné gymnázium iŠKVP
ISCED 3A štvorročné gymnázium iŠKVP


NŠFG dodatok ku iŠkVP 4 štandardy
NŠFG dodatok ku iŠkVP 3 štandardy
NŠFG dodatok ku iŠkVP 2 štandardy
NŠFG dodatok ku iŠkVP 1 štandardy


Interná smernica Prevencie užívania návykových látok a šikanovania