Súkromné gymnázium

SOČ

Novinky Na stiahnutie Archív účastníkov a tém Fotogaléria SOČ Úspechy Prezentácie

SOČ – Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť vznikla v roku 1978 ako federálna súťaž bývalého Československa. Predtým na stredných školách v celom Československu existovalo niekoľko rôznych odborných súťaží. Ministerstvom školstva boli v roku 1978 tieto súťaže začlenené do novovzniknutej federálnej súťaži s názvom Stredoškolská odborná činnosť.Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania SR-SIOV(www.siov.sk), ktorý metodicky riadi a usmerňuje krajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu SOČ.

SOČ je súťaž talentovaných stredoškolákov pri riešení odborných problémov v 18. odboroch. SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Študenti prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom ich iniciatívy je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou. Súťaž prebieha spravidla v troch kolách, v ktorých súťažiaci svoje práce obhajujú. Najúspešnejší riešitelia postupujú zo školského kola do krajského kola a odtiaľ z prvého a druhého miesta, až do celoštátneho kola odkiaľ víťazi postupujú do obdobných medzinárodných súťaží.

Cieľom Stredoškolskej odbornej činnosti je:

  1. Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi
  2. Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k príslušnému odboru
  3. Upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky
  4. Viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh
  5. Prispievať k schopnosti reálneho seba posudzovania v priamej konfrontácii prezentácie vlastnej práce a hodnotení prác iných žiakov
  6. Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie
  7. Všestranne rozvíjať a podporovať ich odborné záujmy v konkrétnom konkurenčnom prostredí
  8. Prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
  9. Vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach
  10. Umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prečo sa zúčastniť?

Odpoveďou môže byť skutočnosť, že sa veľa naučíte. Hlavne sa, ale naučíte samostatne a tvorivo pracovať, pracovať s IKT, získavať nové poznatky v odbore vášho záujmu, zoznámite sa s mnohými zaujímavými ľuďmi. Pri obhajobách v rámci SOČ, sa naučíte svoju prácu nielen prezentovať pred odbornou porotou, ale i diskutovať s porotou a svoju prácu úspešne obhájiť. Hlavným prínosom vašej práce v prípade dobrého umiestnenia bude určite otvorená cesta na vysoké školy. A to buď prijatie bez prijímacích pohovorov na základe vašich výborných výsledkov, alebo body, ktoré sa prirátavajú k celkovému počtu bodov pri prijímacom konaní.

Metodik a koordinátor SOČ na škole:
Mgr. Helena Kovácsová
Kontakt: kovacsova@sgymlc.sk

NOVINKY

Organizačné pokyny pre zabezpečenie 46. ročníka SOČ v Banskobystrickom kraji

V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 46.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných (pre niektoré kraje), krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou. 

Harmonogram súťaží pre šk.rok 2023/2024 realizovaných v spolupráci so ŠIOV nájdete na stránke ŠIOV SOC-POKYNY.pdf (siov.sk) Termíny sú nateraz záväzné.

Krajská prehliadka Banskobystrického kraja sa uskutoční v priestoroch SPŠ Jozefa Mugraša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, 22.marca 2024.

Pre Banskobystrický kraj v šk.roku 2023/2024 platia pre súťaž SOČ nasledovné termíny:

Prihláška do školského kolado  15.1.2024
Školské kolá  do  1.3.2024
Štatistika o počte zapojených žiakov v školskom koledo 8.3.2024  
Uzatvorenie elektronického on–line systému odovzdania prác do krajskej prehliadkydo  14.3.2024  
Odovzdanie postupujúcich prác pre krajské kolo na SPŠ Jozefa Mugraša Banská Bystricado  18.3.2024  
Porada hodnotiteľov18.3.2024  
Krajské kolo SOČ  22.3.2024

Od školského roka 2010/2011 v organizácií SOČ je zavedený systém on-line prihlášky. On-line prihlášku nájdete na stránke: www.siov.sk  – súťaže – SOČ – elektronické prihlásenie do súťaže SOČ. Prvé okienko slúži na prihlasovanie žiakov, druhé na prihlasovanie garantov (metodikov) a porotcov. V tejto časti je umiestnený aj manuál k on-line prihláške. Doporučujeme najskôr sa oboznámiť s manuálom a dodržať postupnosť krokov. Do on – line systému sa prihlásia iba žiaci, postupujúci do krajského kola, aby sa systém nezahltil!!!! Žiadame, aby sa súťažiaci do on-line systému SOČ prihlasovali len zo svojej e-mailovej adresy.

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, gestorom ktorej je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyhlásenie súťažiaci podpíše a bude súčasťou jeho súťažnej práce ( tlačivo odoslané v prílohe).

Pri vypracúvaní prác je potrebné, aby sa žiaci riadili Inovovanou metodikou SOČ https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf , pričom od 43.ročníka SOČ bol vydaný dodatok k metodickej príručke, týkajúci sa zaradenia prác do niektorých odborov (odoslané v prílohe).  

Od školského roka 2010/2011 v organizácií Stredoškolskej odbornej činnosti je zavedený systém on-line prihlášky. On-line prihlášku nájdete na stránke: www.siov.sk – súťaže – SOČ – elektronické prihlásenie do súťaže SOČ. Prvé okienko slúži na prihlasovanie žiakov, druhé na prihlasovanie garantov (metodikov) a porotcov. V tejto časti je umiestnený aj manuál k on-line prihláške. Doporučujeme najskôr sa oboznámiť s manuálom a dodržať postupnosť krokov. Súťažiaci sa už od školského kola SOČ prihlasujú do súťaže prostredníctvom on-line prihlášky. Žiadame, aby sa súťažiaci do on-line systému SOČ prihlasovali len zo svojej e-mailovej adresy. Práce postupujúce do vyššieho (krajského) kola a hodnotenia práce, ktoré je súčasťou on-line prihlášky, posunie garant školského kola (metodik SOČ) na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie. Upozorňujeme, že systém sa automaticky uzavrie po uplynutí určených termínov. Po skončení školského kola je potrebné zaslať alebo osobne doručiť jeden exemplár postupujúcej práce v tlačenej forme s prílohami a vyplnenou a podpísanou prihláškou (prihlášku je možné vytlačiť z on-line systému) na školu , ktorá usporiada Krajskú prehliadku SOČ – SPŠ dopravnú , Sokolská ul. 911/94, 960 01 Zvolen, p. Ing. Renáta Trnovcová.

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, gestorom ktorej je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyhlásenie, ktorého tlačivo súťažiaci nájde na stránke www.juniorbb.sk po kliknutí na ikonku SOČ podpíše a bude súčasťou jeho súťažnej práce.

Pri vypracúvaní prác je potrebné, aby sa žiaci riadili Inovovanou metodikou SOČ https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2018/10/metodika_soc-inovovanc3a1-2018pdf.pdf, pričom od 43.ročníka SOČ bol vydaný dodatok do metodickej príručky, týkajúci sa zaradenia prác do niektorých odborov https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2020/09/dodatok-k-metodike-soc.pdf . Na stránke www.juniorbb.sk nájdete aj skrátenú verziu postupu písania prác SOČ https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2019/11/tvorbaprace42r.pdf .

Upozorňujeme Vás na dodržanie odporúčaného rozsahu práce podľa Organizačného poriadku SOČ a metodickej priručky SOČ: minimálne 15 a maximálnne 25 strán textu bez príloh (grafy, tabuľky, foto, atď). Práce s menším, alebo väčším rozsahom písaného textu, nebudú predmetom hodnotenia. Maximálny počet riešiteľov jednej práce je stanovený na 3 (1 autor + 2 spoluatori). V prípade kolektívnej práce do Krajského a Celoštátneho kola postupuje a prácu obhajuje len 1 riešiteľ!

NA STIAHNUTIE

Metodická príručka

Dodatok k metodickej príručke

ARCHÍV ÚČASTNÍKOV A TÉM

I. ročník školského kola SOČ sa uskutočnil v roku 2001. Od jeho premiérového ročníka nebol ani jeden školský rok, v ktorom by táto možnosť mimoškolskej aktivity chýbala.

Školský rok 2022/2023: 

Odbor č. 06 Zdravotníctvoa farmakológia

Peter Imre Problematika kolenného kĺbu z pohľadu prevencie a rehabilitácie“

Odbore č. 07- Pôdohospodárstvo

Chiara Toldyová  :„Kolikové ochorenie u koní

Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Veronika Vinarčíková:  „Fenomén folklórnej rozprávky a vzťah populácie k nej v súčasnosti“

Odbor č. 17 Pedagogika,psychológia,sociológia

Alexandra Kolbányová :„Vplyv stresu na fyzické a psychické zdravie“

Školský rok 2020/2021: 

V odbore č. odboru: 06  – Zdravotníctvo a farmakológia

Karolína Mravcová : „Vplyv nezdravého životného štýlu na ochorenia chrbtice a ich eliminácia.“

V odbore 13- História, filozofia, právne vedy

Kristína Binková: „Radikalizmus a extrémizmus mládeže na Slovensku v súčasnosti“

Školský rok 2019/2020: 

V odbore 17- Pedagogika, psychológia, sociológia
Sofia Gregorová: “Stav verejných budov v meste Lučenec z pohľadu bezbariérovosti a prístupnosti „

Školský rok 2018/2019: 

V odbore 02- Matematika, fyzika
Zoran Trnka:“ Elektromagnetická  indukcia v experimentoch.
V odbore 04-Biológia
Laura Mužilová : „Prevalencia endoparazitov psov“
V Odbore č. 05- Životné prostredie, geografia, geológia
Matej Mázor a Tibor Varga „Recyklácia plastov v domácnosti“
V odbore 13- História, filozofia, právne vedy
Dominika Belková:„Znovuobnovenie zaniknutej hrnčiarskej tradície v obci Halič
V odbore 15- Ekonomika a riadenie
Gabriel Vikor : „Kryptomeny –meny budúcnosti“
V odbore 16- Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Denis Rovný : “ Ženská móda v socialistickom Československu ako inšpirácia k recyklácii módy.“

Školský rok 2017/2018: 

V odbore 02- Matematika, fyzika
Zoran Trnka:“ Elektromagnetická  indukcia v experimentoch.
V odbore 04-Biológia
Nikolas Kočiš: „Inventarizácia mestskej zelene v ovybranom okrsku, parčíku pri Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci
V Odbore č. 05- Životné prostredie, geografia, geológia
Peter Nociar: „Atlas vtákov Slovenska 2014-2018“, výskum ornitocenózy v kvadráte E503N284.
Ester Maráková : „Monitoring kvality studničných vôd v lokalitách Tuhár a Dobroč, vykonaný k podpore budovania verejného vodovodu“
V odbore 13- História, filozofia, právne vedy
Igor Žilák :„Ľudské práva v kontexte Olympiády ľudských práv“
V odbore 17- Pedagogika, psychológia, sociológia
Diana Danková  : „Prokrastinácia“

Školský rok 2016/2017: 

V Odbore č. 06- Zdravotníctvo a farmakológia 
Lea Krpeľanová : „Problematika intoxikácie alkoholom v kontexte výjazdov záchrannej služby“
Michaela Križová : „ Cystická fibróza“

Školský rok 2015/2016:

Odbor č. 03 – Chémia, potravinárstvo
Martin Miklušák
: Molekulárna gastronómia
Odbor č. 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
Peter Nociar: Monitoring a ochrana mokrade Béter
V Odbore č. 06- Zdravotníctvo a farmakológia 
Dominik Kubaník: Ochorenia obličiek

Školský rok 2014/2015

Odbor č. 03 Chémia,potravinárstvo
Tomáš Tatárka:Konzervačné účinky kyseliny benzoovej v porovnaní s vybranými konzervantmi

Školský rok 2013/2014:

Odbor č. 03 – Chémia, potravinárstvo
Miroslav Orság
: Výskyt Ťažkých kovov v materskom mlieku
Odbor č. 05Životné prostredie, geografia, geológia
Martin Šagát: Kvalita vody v Novohrade
V Odbore č. 06- Zdravotníctvo a farmakológia
Tomáš Križo: Vhodný vek na tehotenstvo a pôrod
Odbor č. 13 – História, filozofia, právne vedy
Martin Nguyen:
Vietnamská  vojna a jej  zobrazenie v učebniciach dejepisu, filme a videohrách

Školský rok 2012/2013:

Odbor č. 02 – Matematika, fyzika
Tomáš Skýpala
: Odporová píla
Odbor č. 04 – Biológia
Denisa Gombalová
:Pozorovanie kavky tmavej (Corvus monedula) v intraviláne Lučenca
Paula Novodomská: Kult tela a jeho riziká v kontexte posilňovania
Michal Sojka:
Pomôcka pre diabetikov
Odbor č. 13 – História, filozofia, právne vedy
Andrea Novotná:
Sprístupnenie histórie židovstva v Lučenci
Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Nina Gáliková:
Ženy v politike

Školský rok 2011/2012

Odbor č. 07 – Pôdohospodárstvo a životné prostredie
Andrej Líška:
Likvidácia a zhodnocovanie komunálneho odpadu spaľovaním
Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Oľga Šidová
: Kyberšikana – novodobé psychické násilie

Školský rok 2010/2011

Odbor č. 04 – Biológia
Ivona Garajová:
Poľnohospodárstvo v kontexte súčasnosti a chov Tura domáceho
Odbor č. 06 – Zdravotníctvo
Natália Cirjaková:
Mobilný telefón a jeho vplyv na zdravie človeka (Mobilný telefón a tinnitus)
Odbor č. 08 – Ochrana a tvorba životného prostredia
Zoja Germušková
: Anióny solí v pitných a úžitkových vodách Novohradu po povodniach roku 2010

Školský rok 2009/2010

Odbor č. 02 – Matematika, Fyzika
Ján Kováčik
:Počítače a Internet v kontexte histórie a ich využívanie mladou generáciou
Odbor č. 03 – Chémia, potravinárstvo
Richard Gono:
Adsorpčné vlastnosti aktívneho uhlia
Odbor č. 04 – Biológia
Monika Stanková:
Rozvoj genetiky a jej objavy
Nikola Kovácsová:
Pes nie je dar ani hračka
Odbor č. 06 – Zdravotníctvo
Barbora Balažovjechová:
Computer Vision Syndorme
Lukáš Porubovič:
Bielenie zubov – žiarivý úsmev?
Odbor č. 08 – Ochrana a tvorba životného prostredia
Patrick Gono:
Temná stránka biopalív
Lukáš Belák
:Klimatické zmeny a ich príčiny
Odbor č. 13 – História, politológia, filozofia
Lenka Slížová:
Holokaust na Južnom Slovensku
Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Zuzana Sojková:
Hodnotová orientácia a hodnoty mládeže Slovenska a Rakúska

Školský rok 2008/2009

Odbor č. 04 – Biológia
Ján Debnár:
Vtáčkare žijúce fosílie
Odbor č. 06 – Zdravotníctvo
Alexandra Baníková:
Srdcovocievne ochorenia a ich prevencia
Sandra Vojteková:
Prostitúcia a promiskuita ako zdravotnícky a spoločenský problém
Odbor č. 13 – História, politológia, filozofia, právne vedy
Renáta Kelemenová:
Fajčenie a legislatíva a spoločnosť

Školský rok 2007/2008

Odbor č. 02 – Matematika, Fyzika
Michal Kováčik
: Fí- najpozoruhodnejšie číslo
Odbor č. 04 – Biológia
Matúš Hrivnák:
Vydra riečna v antropogénnom prostredí Lučenca a jeho blízkom okolí
Odbor č. 05 – Geovedy
Nina Mojžitová:
Kanada- známa, neznáma
Odbor č. 06 – Zdravotníctvo
Andrej Vrabec:
Antibiotiká známe-neznáme?
Filip Halm:
Osteoporóza- tichý zlodej kostí
Odbor č. 08 – Ochrana a tvorba životného prostredia
Barbora Kmeťková:
Revitalizácia parčíka pri Súkromnom gymnáziu v Lučenci
Odbor č. 13 – História, politológia, filozofia
Zuzana Halgašová, Peter Halgaš:
Anton Štefánek v kontexte slovenských dejín
Kristína Pašková, Miriam Cubíková
: Putovné múzeum totality
Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Dominika Lukáčová-
Nemecko- učebná pomôcka
Odbor č. 15 – Ekonomika a riadenie
Štefan Bako, Miroslav Hliva-
Slovensko pred vstupom do menovej a hospodárskej únie – eurokampaň

FOTOGALÉRIA SOČ

Krajské kolo SOČ (4.4.2008)
Výber zo šk. roka 2008/2009
Krajské kolo SOČ vo Zvolene (9.4.2010)
Krajské kolo SOČ v Banskej Bystrici (30.3.2012)
Krajské kolo SOČ (12.4.2013)
Úspešná reprezentácia našich študentov na krajskom kole SOČ- postup na celoštátne kolo! (4.4.2014)

ÚSPECHY V SOČ

Školský rok 2022/2023

Chiara Toldyová  súťažila v odbore č. 07 Pôdohospodárstvo-2 . miesto na KK– postup    na celoštátne kolo– vybojoval sipekné 6 miesto

Peter Imre súťažil v odbore č. 06 Zdravotníctvo –3 miesto na KK

Veronika Vinarčíková  súťažila v odbore č.16- Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 1. miesto. – postup  na celoštátne kolo– vybojovala si 1 miesto

Alexandra Kolbányová súťažila v odbore č.17 Pedagogika,psychológia,sociológia –4. miesto

Školský rok 2020/2021

Karolína Mravcová: Krajské kolo – odboru: 06  – Zdravotníctvo a farmakológia: 1. miesto–    

postup na celoštátne kolo 6. miesto na CK

Kristína Binková: Krajské kolo – odbor História, filozofia, právne vedy  : 2. miesto– postup    na celoštátne kolo– vybojoval sipekné 3 miesto

Školský rok 2019/2020

Sofia Gregorová:Krajské kolo – odbor 17- Pedagogika, psychológia, sociológia: 1. miesto– postup na celoštátne kolo, celoštátne kolo- 2. miesto

Školský rok 2018/2019

Laura Mužilová : Krajské kolo – odbor 04-Biológia: 1. miesto– postup na celoštátne kolo, pódiové umiestnenie 5 miesto
Matej Mázor a Tibor Varga: Krajské kolo – odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 4. miesto
Dominika Belková : Krajské kolo – odbor História, filozofia, právne vedy  : 1. miesto– postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK
Gabriel Vikor   : Krajské kolo – odbor – Ekonomika a riadenie: 2. miesto– postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK
Denis Rovný : Krajské kolo- odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – vybojoval sipekné 4 miesto.

Školský rok 2017/2018

Zoran Trnka: Krajské kolo- odbor Matematika, fyzika : 3.miesto
Nikolas Kočiš: Krajské kolo – odbor 04-Biológia: 1. miesto– postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK
Peter Nociar : Krajské kolo- odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 1.miesto postup na celoštátne kolo, CK- 2. miestozískal aj cenu dekana spomedzi 16tich výborných prác z celého Slovenska.

Ester Maráková: Krajské kolo – odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 3. miesto
Igor Žilák: Krajské kolo – odbor História, filozofia, právne vedy  : 1. miesto– postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK
Diana Danková  : Krajské kolo – odbor – pedagogika, psychológia, sociológia. : 2. miesto– postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Školský rok 2016/2017

Lea Krpeľanová: Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo a farmakológia : 1. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK
Michaela Križová: Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo a farmakológia : 2. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Školský rok 2015/2016

Tomáš Tatárka: Krajské kolo- odbor Chémia,potravinárstvo: 3.miesto
Martin Miklušák: Krajské kolo – odbor Chémia, potravinárstvo: 1. miesto – postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK
Peter Nociar: Krajské kolo – odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 1. miesto postup na celoštátne kolo, 1. miesto na CK , cena Dekana PF UK Bratislava –postup na súťaž Expo-Sciences Europe (ESE), Toulouse, France
Dominik Kubaník: Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo a farmakológia : 1. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Školský rok 2013/2014:

Miroslav Orság: Krajské kolo – odbor Chémia, potravinárstvo: 2. miesto – postup na celoštátne kolo 
Tomáš Križo: Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo a farmakológia  : 3. miesto
Martin Šagát: Krajské kolo – odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 3. miesto
Lukáš Martin Nguyen: Krajské kolo – odbor História, filozofia, právne vedy: 4. miesto

Školský rok 2012/2013:

Michal Sojka: Krajské kolo – odbor č. 06 – Zdravotníctvo a farmakológia: 1. miesto, postup na celoštátne kolo, Celoštátne kolo – 2. miesto
Tomáš Skýpala: krajské kolo – odbor  č. 02 – Matematika, fyzika:  3.miesto

Školský rok 2011/2012:

Oľga Šidová: Krajské kolo – odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia: 1. miesto – postup na celoštátne kolo, Celoštátne kolo – 1. miesto

Školský rok 2010/2011:

Zoja Germušková: Krajské kolo – odbor Pôdohospodárstvo a životné prostredie: 2. miesto – postup na celoštátne kolo

Školský rok 2008/2009:

Ján Debnár: Krajské kolo – odbor Biológia: 1. miesto – postup na celoštátne kolo
Alexandra Baníková:
Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo: 1. miesto – postup na celoštátne kolo, Celoštátne kolo – 4.miesto
Renáta Kelemenová:
Krajské kolo – odbor História, politológia, filozofia, právne vedy – 2. miesto – postup na celoštátne kolo

Školský rok 2009/2010:

Barbora Balažovjechová: Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo: 1. miesto – postup na celoštátne kolo 
Lukáš Porubovič: Krajské kolo – odbor Zdravotníctvo: 2. miesto – postup na celoštátne kolo
Patrick Gono
: Krajské kolo – odbor Ochrana a tvorba životného prostredia: 1. miesto – postup na celoštátne kolo
Lukáš Belák, Adrián Janeček: Krajské kolo – odbor ochrana a tvorba životného prostredia: 3. miesto
Zuzana Sojková: Krajské kolo – odbor Pedagogika, psychológia, sociológia: 3. miesto

PREZENTÁCIE

Ženy v politike ( 3.16 MB )
Kavka tmavá ( 648.45 KB )
Kyberšikana ( 626.46 KB )
Poľnohospodárstvo a tur domáci ( 1.23 MB )
Pes nie je hračka ani darček ( 3.98 MB )
Hodnotové orientácie mládeže ( 2.19 MB )
Bielenie zubov ( 735 KB )
História genetiky a jej objavy ( 4.69 MB )
Computer Vision Syndorme ( 829 KB )