Súkromné gymnázium

O našej škole

História Súkromného gymnázia v Lučenci

Súkromné gymnázium v Lučenci bolo zaradené do siete stredných škôl 1. 9. 1994 a 5. 9. 1994 bolo otvorené ako nový alternatívny typ školy so zameraním na cudzie jazyky. Zriaďovateľmi školy boli Ing. František Becher a Ing. Ladislav Csobonyei, neskôr už len Ing. František Becher.

Začiatky Súkromného gymnázia boli v budove Súkromnej materskej školy v Opatovej. V školskom roku 1994/95 mala škola 31 žiakov a prvými internými zamestnancami školy boli riaditeľ Mgr. Viliam Linduška, PhDr. Natália Lackovičová ako triedna učiteľka prvej triedy štvorročného gymnaziálneho štúdia a Jaroslav Feranec ako triedny učiteľ prímy osemročného gymnaziálneho štúdia. V auguste 1996 sa škola presťahovala na Fándlyho ulicu č. 3.

V roku 1997/98 sa stal riaditeľom školy Mgr. Stanislav Spišiak a zástupkyňou riaditeľa Emília Blahútová. Škola mala v tomto roku už 9 tried a rozšírila svoje zameranie aj na intelektovo nadaných žiakov ako žiakov so ŠVVP (so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktorí boli individuálne integrovaní v bežnej triede. Škola sa vyprofilovala na modernú, konkurencieschopnú inštitúciu, ktorá pripravuje každoročne komplexných a cieľavedomých absolventov so širokým uplatnením.

27.12.2007 náhle zomrel zriaďovateľ školy Ing. F. Becher a novým zriaďovateľom sa stal Branislav Becher.

V školskom roku 2008/09 sa stal riaditeľom gymnázia RNDr. Vladimír Fekiač. V roku 2010 začal RNDr. Vladimír Fekiač pôsobiť ako manažér školy.

Školský rok 2008/2009 bol posledným rokom pôsobenia školy na starej adrese, pretože koncom apríla 2009 prebehlo sťahovanie školy do nových priestorov na Gemerskej ceste č.1 v Opatovej. Bol to ďalší posun vpred, nakoľko predchádzajúca budova už kapacitne nepostačovala, pretože popri Súkromnom gymnáziu v jednej budove pôsobila aj Súkromná umelecká škola a Súkromná základná škola pod vedením jedného zriaďovateľa a manažéra.

V školskom roku 2010/11 sa stal riaditeľom školy Mgr. Gabriel Pál, od školského roku 2014/15 bol riaditeľom Mgr. Radoslav Čičmanec a v školských rokoch  2016/17 a 2017/18 bola riaditeľkou Mgr. Terézia Bahledová, PhD. Súčasnou riaditeľkou gymnázia je Ing. Katarína Molnárová. 

Od roku 2014 je manažérom školy Ing. Peter Kolbányi.

Študenti Súkromného gymnázia sa každoročne prezentujú na predmetových olympiádach, vedomostných či rôznych športových súťažiach na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Prezentujú sa vynikajúcimi výsledkami v prácach SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti), participujú v projektoch na medzinárodnej úrovni. Zúčastňujú sa exkurzií doma aj v zahraničí, niektorí absolvujú zahraničné študijné pobyty. Svoju fyzickú zdatnosť preverujú na plaveckých, lyžiarskych, kurzoch ochrany života a zdravia. Navštevujú kultúrne podujatia, podieľajú sa na príprave spoločenských akcií organizovaných školou , ako sú imatrikulácia, stužková, ples súkromných škôl, venček či záverečná záhradná slávnosť.

Od roku 2014 sa v škole udialo mnoho nových vecí – vybudovalo sa nové prírodné futbalové ihrisko, v budove sa zriadilo detašované pracovisko Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, sídli tu školská knižnica a nové chemické, biologické a fyzikálne laboratóriá. V lete 2018 sme vybudovali kvalitný kruhový objazd a parkoviská a tým sa nám podarilo zorganizovať bezproblémovú dopravu v areáli školy, čím sme zvýšili bezpečnosť našich žiakov a komfort našich rodičov. Od leta 2019 sa začal proces postupnej rekonštrukcie a modernizácie tried, vybudovala sa moderná jazyková učebňa a učebňa informatiky…

Moderné vyučovanie a úspešné uplatnenie sa absolventov gymnázia – to sú ciele všetkých pedagógov pôsobiacich na škole. Dôkazom ich vysoko odbornej pedagogickej práce je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku aj v zahraničí, ako aj ich uplatnenie v praxi na významných pracovných pozíciách.

Cieľom gymnázia je neustále zvyšovať kvalitu vyučovania s ohľadom na individuálne potreby žiaka, rozvíjať zručnosti žiakov, ako aj formovať osobnosť úspešného žiaka.