Súkromné gymnázium

Dokumenty školy

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLYŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMHODNOTIACA SPRÁVAPLÁN PRÁCE
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

Zriaďovacia listina Súkromného gymnázia

Dodatok k zriaďovacej listine č.4
Dodatok k zriaďovacej listine č.3
Dodatok k zriaďovacej listine č.2
Dodatok k zriaďovacej listine č.1 (1. str.)
Dodatok k zriaďovacej listine č.1 (2. str.)
Rozhodnutie o zmene zriaďovateľa (2. strana)
Rozhodnutie o zmene zriaďovateľa (1. strana)


Zmluva o štúdiu
Interný predpis – školné


Organizačný poriadok
Interná smernica o komunikačných štandardoch
Interný predpis 01-2024


Hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov


Smernica č.1/2001 o slobodnom prístupe k informáciám
Dohovor o právach dieťaťa

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Školský poriadok
Kritériá hodnotenia a klasifikácie


IŠkVP – SGYM LC úvod
Učebný plán 8.ročné gymnázium
Učebný plán 4.ročné gymnázium


Osemročné gymnázium iŠKVP
Štvorročné gymnázium iŠKVP


NŠFG dodatok ku iŠkVP 4 štandardy
NŠFG dodatok ku iŠkVP 3 štandardy
NŠFG dodatok ku iŠkVP 2 štandardy
NŠFG dodatok ku iŠkVP 1 štandardy


Interná smernica Prevencie užívania návykových látok a šikanovania

HODNOTIACA SPRÁVA

Hodnotiaca správa za rok 2022/2023

Hodnotiaca správa za rok 2021/2022
Hodnotiaca správa za rok 2019/2020
Hodnotiaca správa za rok 2018/2019
Hodnotiaca správa za rok 2017/2018

PLÁN PRÁCE

Plán práce na rok 2023/2024