Kika Binková si prevzala ocenenie primátorkou mesta Lučenec

Kika Binková si prevzala ocenenie primátorkou mesta Lučenec

Kristína Binková, vynikajúca študentka už oktávy nášho SG, sa dlhodobo venuje štúdiu veľmi aktuálnej témy rasizmu, xenofóbie, extrémizmu,
radikalizmu a diskriminácie najmä v Slovenskej republike so zameraním na mládež, pravidelne sa zúčastňovala a zúčastňuje rôznych
spoločensko-politických aktivít s touto problematikou (napr. zúčastnila sa predvolebného meetingu, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 1. 2020 v Lučenci. Z
meetingu zhotovila zvukovú nahrávku, ktorá bola poskytnutá lokálnym novinám a problematiku spracovala vo forme novinového článku pre tieto noviny aj na súťaž mladých novinárov Štúrovo pero, ďalej napr. uskutočnila rozhovory sodborníkmi, spolupracovala s mnohými inštitúciami, naštudovala množstvo odbornej literatúry, jej výskum zahŕňal vzorku 366 respondentov z celéhoSlovenska , nakoľko výskum realizovala nielen formou dotazníka, ale aj formou ankety počas pandémie).

Jadro činnosti Kristíny Binkovej v tejto oblasti však tvorili vzdelávacie aktivity pre študentov s problematikou ľudských práv, ktoré približovala
študentom formou prednášok a diskusií pri príležitosti medzinárodných dní,ktoré sú spojené s ľudskoprávnou problematikou. Pripravila pod vedením
vyučujúcich aktivity pre mladších študentov, prednášku s problematikou xenofóbie, intolerancie a extrémizmu pre starších študentov SG alebo
diskusné fóra cez aplikáciu zoom, spolupracovala aj pri tvorbe výstavy vo vestibule školy k 30. výročiu Nežnej revolúcie .
Všetky svoje vedomosti aj skúsenosti v tejto oblasti zúročila Kristína Binková vo svojej práci Radikalizmus a extrémizmus mládeže na Slovensku v
súčasnosti, s ktorou za zapojila do stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Na celoštátnej prehliadke prác SOČ v školskom roku 2020/2021 získala Kristína Binková so svojou prácou 3. miesto. Svoje názory obhajovala aj v
Olympiáde ľudských práv či súťaži Mladý Európan. Dlhodobo našu školu reprezentovala aj v literárnych súťažiach( Literárny Lučenec, Medziriadky).

Za tieto aktivity a ich prínos bola Kristína Binková odmenená 27.8. 2021 primátorkou mesta Lučenec. Blahoželáme a do budúcnosti jej držíme palce pri realizácii nápadov, výskumu, rôznych aktivít.

S.Vargová, V.Jakubove